ក្រសួងអប់រំ ជូនដំណឹងពីការផ្សព្វផ្សាយវីដេអូបង្រៀន សម្រាប់កម្មវិធី សមមូលអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋានតាមអ៊ីនធឺណិត និងកម្មវិធីអក្ខរកម្ម តាមរយៈ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្លូវការរបស់ខ្លួន

AKP ថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០