រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដាស់តឿនដល់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានទាំងអស់ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ សូមឱ្យបន្តបង្ការ និងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺកូវីដ-១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–