ពុំមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន៣៦ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា ខណៈករណីព្យាបាលជាសះស្បើយគឺ១០០%

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–