ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន ជូនដំណឹងអំពីវិធានការរបស់ រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ដែលបានបញ្ចប់ការដាក់ភាពអាសន្ននៅខេត្ត ចំនួន៣៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–