ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថាពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មីនោះទេ នៅថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–