៣១ថ្ងៃហើយ ដែលកម្ពុជាពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–