កម្ពុជានាំចេញអង្ករ កើន៤៨% បើទោះជាមានវិបត្តិកូវីដ-១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ —