សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ —