អស់រយៈពេល៤សប្តាហ៍ជាប់គ្នាហើយ ដែលកម្ពុជាមិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ —