កម្ពុជាមិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី អស់រយៈពេល ២៥ថ្ងៃមកហើយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០–