កម្ពុជាពុំមានរកឃើញករណីវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មី ចំនួន២៤ថ្ងៃជាប់គ្នា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ —