ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសជប៉ុន ជូនព័ត៌មានពីការសម្រួលលក្ខខណ្ឌ និងនិតិវិធីស្នើសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភ១០០.០០០យ៉េន ចំពោះជនជាតិជប៉ុន និងជនបរទេសដែលមានទិដ្ឋាការស្នាក់នៅយ៉ាងតិច៣ខែ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ —