ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញពីបច្ចុប្បន្នភាព នៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ —