រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ សត្វរុយចំនួន៦ប្រភេទ នៃសត្វរុយ៨ប្រភេទ ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទើបបញ្ជូលទៅក្នុងបញ្ជីសត្វល្អិតនៅកម្ពុជា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០-

Bactrocera (Sinodacus) hochii (Zia, 1936)

Gastrozona soror (Schiner, 1868)

Hexacinia radiosa (Rondani, 1868)

Hexacinia radiosa (Rondani, 1868)

Ptilona confi nis (Walker, 1856)

Themara yunnana (Zia, 1963)

រូបថត៖ Cambodian Journal of Natural History 2019