កម្ពុជាមិនមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ថ្មី ១៩ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា ខណៈអ្នកកំពុងព្យាបាលនៅសល់តែ ៣នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ —