ក្រសួងទេសចរណ៍បង្ហាញលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍អាស៊ានស្តីពី ជំងឺកូវីដ-១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —