កម្ពុជានៅតែបន្តមិនមានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —