សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ អំពីការរួមកម្លាំងគ្នាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ រវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជា-ចិន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —