ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពុំមានរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ខណៈករណីព្យាបាលជាសះស្បើយពុំមានថ្មីដូចគ្នា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —