សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក្នុងកំណើនដ៏រឹងមាំ ក្នុងឆ្នាំ២០១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —