ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសវៀតណាម ជូនព័ត៌មានដល់សិស្ស-និស្សិតខ្មែរថា សាលារៀននៅវៀតណាមអាចនឹងបើកដំណើរការឡើងវិញ នាពេលខាងមុខ បន្ទាប់ពីវិធានការគម្លាតពីសង្គមត្រូវបានបញ្ចប់ កាលពីថ្ងៃទី២២ ខែមេសា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —