សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់ក្រសួងបរិស្ថាន ជុំវិញការធ្វើសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យ របស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងសមាគមមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —