ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្តីណែនាំអំពី “ការសិក្សាពីចម្ងាយ” និង “ការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក” សម្រាប់សិស្សានុសិស្សកម្រិត មត្តេយ្យសិក្សា បឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —