(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន-សហរដ្ឋអាមេរិក បើកកិច្ចប្រជុំ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ (Video conference) ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩