ក្រសួងសុខាភិបាល ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានផ្លូវការ ស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពជំងឺកូវីដ១៩ ខណៈករណីកំពុងព្យាបាលនៅសល់ត្រឹមតែ១៥នាក់ប៉ុណ្ណោះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —