ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ស្នើឱ្យអាជីវករ ពាណិជ្ជករ អ្នកនាំចូល និងសាធារណជន ត្រូវយល់ដឹងអំពីការចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ សារធាតុមេតាណុលឱ្យចំគោលដៅ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —