រាជរដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់ការដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេស នៅត្រឹមម៉ោង០៦:០០ព្រឹក ថ្ងៃនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —