ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹងអំពីការព្យាករអាកាសធាតុលេីកទី២ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —