អ្នកជំងឺ១៤នាក់ទៀត ជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ ខណៈពុំមានករណីវិជ្ជមានថ្មី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —