ស្ថិតិជំងឺកូវីដ១៩ គិតត្រឹមព្រឹកនេះ គឺពុំមានករណីវិជ្ជមានថ្មី និងពុំមានករណីព្យាបាលជាសះស្បើយថ្មីឡើយ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —