នៅផ្ទះ និងនៅកន្លែងធ្វើការ ដើម្បីបង្ការការឆ្លងកូវីដ-១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០–