រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ប្រកាសបដិសេធ និងទាត់ចោលទាំងស្រុង ចំពោះការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងគណនី ហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ “Khmer Krom” ដែលថា “កូរ៉ូណាបានសម្លាប់ជនជាតិខ្មែរឥស្លាមនៅកំពង់ចាម”

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —