រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបង្កើតក្រុមប្រចាំការក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ជាស្តីពី ការដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេស ដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —