ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសករណីព្យាបាលជាសះស្បើយករណីកូវីដ១៩ ចំនួន០៣នាក់ថ្មី ខណៈរកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មី ចំនួន០១នាក់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —