រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ណែនាំ២ចំនុច ដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន សម្រាប់ការធ្វើដំណើរ ដឹកជញ្ជូនទំនិញ របស់ប្រជាពលរដ្ឋ នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២០ —