ក្រសួងការងារ ជូនដំណឹងពីការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណអនុញ្ញាតដឹកជញ្ជូនកម្មករ និយោជិត និងការធ្វើការងារក្នុងអំឡុងពេលការដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេស

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២០ —