អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការលើកពេលការឈប់សម្រាក ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —