ក្រសួងព័ត៌មាន សម្រេចបិទគេហទំព័រ www.fbtv.news www.tvfb.com.kh និងមជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយTVFB ដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន មានចរិកញុះញង់

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —