ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានថ្មីចំនួន០១នាក់ ខណៈព្យាបាលជាសះស្បើយថ្មីចំនួន០៥នាក់ គិតត្រឹមព្រឹកនេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —