គោលការណ៍ណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្ដការផ្ទេរវិភាគទានស័្មគ្រចិត្ត ពីបៀវត្សប្រចាំខែរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ដ្រីរាជការ ជូនដល់មូលនិធិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —