ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំម៉ាឡេស៊ី បំភ្លឺករណីពលករខុសច្បាប់ ដែលធ្វើការនៅលើទូកម៉ាឡេស៊ី

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —