ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសជប៉ុន ជូនដំណឹងពីការផ្អាកទិដ្ឋាការចូលប្រទេសជប៉ុន ជាបណ្តោះអាសន្ន នៅទូទាំងពិភពលោក រួមទាំងកម្ពុជាផងដែរ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —