ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការ «គម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានទ្រទ្រង់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម» ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់១០០លានដុល្លារ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —