ព្យាករណ៍ឧតុនិយម៖ បណ្តាខេត្តមួយចំនួននឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ ពីថ្ងៃទី០២ ដល់ទី០៧ ខែមេសា

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ —