លទ្ធផល នៃសម័យប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈរដ្ឋមន្ត្រី នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី0១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —