កម្ពុជាពុំមានករណីជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ខណៈព្យាបាលជាសះស្បើយកើនចំនួន០២ករណីថែមទៀត

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —