ក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រកាសពន្យារពេលដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការសាលាឧទ្ទរណ៍ព្រះសីហនុ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —