ក្រសួងសុខាភិបាលហាមម្ចាស់សេវាពិនិត្យព្យាបាលជំងឺឯកជនទាំងអស់ ធ្វើការព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ និងធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —