ធនាគារជាតិ ចេញសារាចរណែនាំស្តីពី ឥណទានរៀបចំឡើងវិញ ក្នុងពេលរងផលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលរបស់វីរុសកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —