គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា អំពាវនាវឱ្យមានការពង្រឹងភាពជាដៃគូជាសកល ដើម្បីទប់ទល់ការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ —